Lọc dầu thủy lực

Súc rửa đường ống

Lọc dầu thủy lực tại KCN Nam Đồng Phú, Bình Phước

Lọc dầu thủy lực tại KCN Nam Đồng Phú, Bình Phước

  • Khi lượng thc hin: 6.5m3
  • Phm vi công vic:

- Lc du thy lc cho H thng thy lc ép nóng

- Lc du thy lc cho H thng thy lc băm chính

- Lc du thy lc cho H thng thy lc nhà rác

  (Du đang s dng: Shell Tellus S2 MX 68)

  • Tiêu chun độ sch:

- H thng thy lc ép nóng: NAS 4-5

- H thng thy lc băm chính: NAS 8-9

- H thng thy lc nhà rác: NAS 8-9

  • Một vài hình ảnh hiện trường Lọc dầu tại nhà máy: