Súc rửa đường ống

Xục sửa đường ống

Súc rửa đường ống thủy lực dây chuyền Recoil tại Cần Đước, Long An

Súc rửa đường ống thủy lực dây chuyền Recoil tại Cần Đước, Long An

Công việc thực hiện: 

- Tẩy gỉ đường ống và xỉ hàn sau lắp đặt 

- Súc rửa đường ống thủy lực dây chuyền Recoil 

Độ sạch yêu cầu theo tiêu chuẩn NAS 1638, NAS 6 (Thực tế thực hiện đạt NAS 5).

Một vài hình ảnh hiện trường thực hiện tại nhà máy:

Hình ảnh so sánh trước và sau khi Tẩy gỉ, Súc rửa: